Horisont

Horisont var ett forum för strategisk, strukturell och konstnärlig utveckling på den nutida konstmusikens område. Vid bildandet 2007 samlade föreningen 14 organisationer och institutioner med nationell spridning. Horisont sammankallade årligen ett brett spektrum av det svenska musiklivet till ett öppet forum, senast i oktober 2008 i samband med RANKs höstmöte under GEIGER-festivalen i Göteborg.

Ett av målen för Horisont är har varit att verka kulturpolitiskt utifrån medlemmarnas gemensamma definierade intressen. Under 2008 lämnade Horisont en serie förslag till Kulturutredningen. Horisonts ambition har varit att arbeta fram en handlingsplan för den nutida musiken med ett helhetsgrepp över det nationella musiklivet och internationellt kulturutbyte. I och med att detta är gjort har Horisont uppfyllt sitt syfte och upplöses. 

I december 2010 publicerade Horisont  "Handlingsplan för den nutida konstmusiken". Rapporten har flitigt använts som inspirations- och diskussionsmaterial i samband med de strukturella förändringar som genomfördes efter Rikskonserters nedläggning. 

Horisont bestod av följande organisationer, myndigheter och föreningar inom det svenska musiklivet:

RANK - Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik
Musikerförbundet
Rikskonserter
Kanal Syd  - Centrum för ny musik och ljudkonst
VICC - Visby International centre for composers
SYMF - Sveriges yrkesmusikerförbund
ISCM - svenska sektionen 
Musik i Syd
Kultur i Väst (Musik i Väst/OPEN)
LINK - Levande interpreter av nutida konstmusik
Musikcentrum
Malmö SymfoniOrkester
Stockholms Blåsarsymfoniker
Gageego, Göteborg
IDKA - Institutet för digitala konstarter, Gävle
FRIM - Föreningen för improviserad musik i Stockholm
Media Artes, Växjö
SEAMS - Society for Electro Acoustic Music in Sweden
VEMS - Verksam vid EMS 

 

Horisonts styrelse

Ordförande: Stefan Östersjö, konstnärlig ledare för Ensemble Ars Nova
Vice ordförande: Fredrik Österling, VD för Länsmusiken i Stockholm
Sekreterare: Sven Rånlund, verksamhetsledare för RANK
Suppleant: Peter Lyne, ordförande för RANK
Kassör: Lars Pehrson

Kontakt: Sven Rånlund: info@rankmusik.se