STADGAR

 §1. Ändamål

RANK – Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik är en ideell och oberoende förening med ändamål att främja den nutida konstmusiken som konstart. Detta skall ske genom att verka för, stödja och värna om medlemmarna och deras intressen, bygga informations- och kontaktnät medlemmarna emellan och gentemot omvärlden samt att verka kulturpolitiskt.

 §2. Medlemskap

Medlemskap i förbundet kan förvärvas av föreningar och andra sammanslutningar som arrangerar offentliga konserter med nutida konstmusik. Definitionen av konstmusik innefattar i huvudsak: noterad instrumental-och vokalmusik, Elektroakustisk musik, nutida improviserad konstmusik samt kombinationer av dessa tre genrer. Om tveksamhet råder huruvida en förening representerar den nutida konstmusiken blir varje enskilt fall föremål för diskussion inom riksförbundets ledning. Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen.

Medlemsavgiften bestäms av årsmötet och skall erläggas inom den tid styrelsen fastställer. Aktivt medlemskap övergår till passivt medlemskap om årets medlemsavgiften inte erlagts. Passivt medlemskap innebär att en medlem varken erhåller rösträtt eller får del av subventioner och andra förmåner som RANK erbjuder. Fråga om uteslutning av annat skäl avgörs av årsmötet.

 §3. Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Den skall bestå av ordförande och fyra ledamöter + två suppleanter, valda av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga funktionärer. Styrelsen sammankallas av ordföranden och är beslutsför då minst tre av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 §4. Räkenskaper

Kassör utses inom eller utanför styrelsen. Kassören förvaltar förbundets medel och för dess räkenskaper. Förbundets räkenskapsår omfattar tiden 1/1-31/12. Ordföranden och kassören tecknar var för sig förbundets firma i ekonomiska avseenden. I övrigt tecknas förbundets firma av ordföranden eller vice ordföranden.

 §5. Årsmöte

Årsmöte hålls före maj månads utgång på tid och plats som bestäms av styrelsen. Årsmötet tillkommer att behandla ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som medlem före 1 mars skriftligen hos styrelsen föreslagit till behandling. Extra förbundsmöte hålls då styrelsen eller revisor anser det befogat eller då minst 1/3 av förbundets medlemmar så begär. Årsmöte och extra förbundsmöte består av ombud från medlemmarna. Ombuden förtecknas på röstlängd. Varje medlem får utse ett ombud samt äger en röst. Ombudet kan ha fullmakt för röstning från flera medlemmar. Kallelse utsänds till medlemmarna senast 2 månader före årsmötet. Förslag till dagordning samt de handlingar som skall behandlas utsänds senast 1 månad före årsmötet.

Vid årsmötet gäller följande dagordning:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justeringsmän som tillsammans med ordföranden skall justera protokollet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 6. Revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av medlemsavgift
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret, samt beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust.
 10. Val av ordförande för en mandatperiod av 1 år
 11. Val av ytterligare fyra styrelseledamöter + två suppleanter.Två ledamöter väljs de udda åren och två de jämna åren för en mandatperiod av 2 år. Suppleanterna väljs för en mandatperiod på 1 år.
 12. Val av två revisorer, varav en auktoriserad, samt en revisorssuppleant för en tid av 1 år.
 13. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande, för en tid av 1 år.
 14. Övriga ärenden

Omröstning sker öppet om ej annat begäres. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör.

§6. Revision

Revisorerna skall efter granskning av förbundets verksamhet och ekonomiska förvaltning avge berättelse som i utskrivet skick ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast 1 månad före årsmötet.

§7. Stadgeändring

Stadgeändring får ske endast vid årsmöte och skall särskilt nämnas i kallelsen till detta. För antagande erfordras minst 2/3 av de avgivna rösterna.

§8. Upplösning

Beslut om förbundets upphörande eller uppgående i annan organisation fattas på samma sätt som stadgeändring. Vid förbundets upphörande skall dess tillgångar överlämnas till annan sammanslutning med likartade intressen.

Share this…

VILL DU HA MER?

ANMÄL DIG RANKs NYHETSBREV OCH FÅ KOLL PÅ SENASTE NYHETERNA OCH VIKTIGA DATUM

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.

Rulla till toppen